Y's BANG ON!​ ​

No.26 纯皮铆钉手环

YA-A26-706-1-02

BANG ON! No.26
纯皮手环系列。4种设计不同编号,此款No.26,手环外侧的两圈铆钉设计为其特色。

主体:牛皮100%
局部:金属

  • No.26 纯皮铆钉手环
  • No.26 纯皮铆钉手环
  • No.26 纯皮铆钉手环
  • No.26 纯皮铆钉手环
  • No.26 纯皮铆钉手环
  • No.26 纯皮铆钉手环
  • No.26 纯皮铆钉手环
  • No.26 纯皮铆钉手环
  • No.26 纯皮铆钉手环
Black
Black
¥1,964
均码
更多支付信息,请点击此处​ 
微信浏览器内无法使用支付宝,请使用一般浏览器完成支付。

关闭

最近查看