B Yohji Yamamoto

30 / -COM普通针迹B /打印TB

ND-T77-999-1-02

设计师留言T恤,肉色适中。
山本耀司(Yohji Yamamoto)在画家Yuka Asakura的画中写了这些人物。印花存在个体差异。您可以用中性尺码

棉100%

日本制造

  • 30 / -COM普通针迹B /打印TB
  • 30 / -COM普通针迹B /打印TB
  • 30 / -COM普通针迹B /打印TB
  • 30 / -COM普通针迹B /打印TB
  • 30 / -COM普通针迹B /打印TB
  • 30 / -COM普通针迹B /打印TB
Black
Black
¥1,767
更多支付信息,请点击此处​ 
微信浏览器内无法使用支付宝,请使用一般浏览器完成支付。

关闭

最近查看