LIMI feu

金属别针

LA-A91-999-1-02

简约设计的装饰用别针,底部有刻有LIMI feu品牌首字母“L”的吊坠。

金属

日本制造

  • 金属别针
  • 金属别针
  • 金属别针
  • 金属别针
Silver
Silver​ ​
¥98
均码
更多支付信息,请点击此处​ 
微信浏览器内无法使用支付宝,请使用一般浏览器完成支付。

关闭

最近查看