Yohji Yamamoto

30 / -ULTIMA PS打印类型

FD-T14-075-2-02

山本耀司(Yohji Yamamoto)特色印花短袖剪裁和缝纫。
是男女两用的尺码感觉。使用具有湿润和光滑质地的Cartima Tenjiku,您可以舒适地享受它。

棉100%

日本制造

  • 30 / -ULTIMA PS打印类型
  • 30 / -ULTIMA PS打印类型
  • 30 / -ULTIMA PS打印类型
  • 30 / -ULTIMA PS打印类型
  • 30 / -ULTIMA PS打印类型
  • 30 / -ULTIMA PS打印类型
  • 30 / -ULTIMA PS打印类型
  • 30 / -ULTIMA PS打印类型
Black
Black
¥2,749
更多支付信息,请点击此处​ 
微信浏览器内无法使用支付宝,请使用一般浏览器完成支付。

关闭

最近查看